YÜCEL BAHÇE MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KVKK KAPSAMINDA BİLGİ TALEP FORMU

AÇIKLAMALAR

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi/Veri Sahibi” olarak anılacaktır.) KVKK 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu nedenle kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.” hakkına sahiptir.

            Açıklanan hususlar ile Şirketimize KVKK 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller şu şekildedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11.maddesinde belirtilen haklardan “hangi hakkı kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi” aşağıda belirtilen Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yücel Bahçe Mobilyarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adres:Başpınar 5.OSB Mah. 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil/Gaziantep)’ye bizzat elden; iadeli taahütlü posta; noter kanalıyla veya KVKK uyarınca belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK HUSUS

Şahsen Başvuru

Başpınar 5.OSB Mah. 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil/Gaziantep

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Kanalı İle Tebligat

Başpınar 5.OSB Mah. 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil/Gaziantep

Tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahütlü Posta İle Tebligat

Başpınar 5.OSB Mah. 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şehitkamil/Gaziantep

Tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi İle

-

E-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

(Talebinize ilişkin geri dönüşlerimiz için aşağıda belirtilen bilgileri doğru, tam ve eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.)

AD-SOYAD                           :

T.C NO                                  :

İLETİŞİM NO                        :

ADRES                                  :

ŞİRKET İLE İLİŞKİNİZ         : Ziyaretçi  –   Müşteri    –    Çalışan    –   Diğer

                                               (Size uygun olan seçeneği işaretleyerek, belirtiniz.)

ŞİRKET İLE BAĞLANTIZ

SONA ERDİ Mİ                     :  Evet   –    Hayır

                                               (Size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.)

BAŞVURU TARİHİ               :

                                               (Lütfen, başvuru tarihinizi gün,ay,yıl şeklinde belirtiniz.)

Başvuru Sahibinin Talepleri

            KVKK 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar yukarıda belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirilerek, KVKK 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. İlgili Kanunun 13/3. maddesi uyarınca, cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

(Lütfen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz.)

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................

Başvuru Sahibinin Beyanı

            Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Aksi halde meydana gelecek zarardan tarafımın sorumlu olacağını ve bu kapsamda veri sorumlusu Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfetmeyeceğimi kabul ve taahüt ederim.  Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Yücel Bahçe Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(‘Şirket’) tarafından işlenmesine, saklanmasına ve gerektiği zaman imha edilmesine izin veriyorum.

(Lütfen, aşağıdaki kutucuklardan birini işaretleyiniz.)

  • Talep Başvuru Formuna İlişkin Cevabımın Tarafıma, Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.(Adresinizin anlaşılır, doğru, tam ve eksiksiz yazılmış olması gerekmektedir.)
  • Talep Başvuru Formuna İlişkin Cevabımın Tarafıma, belirtmiş olduğum elektronik posta veya belirtmiş olduğum KEP adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta/KEP yöntemini seçmeniz halinde daha hızlı yanıt verilebilecektir.)
  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

                                                                                     Başvuru Talebinde Bulunan

                                                                                            (Ad-Soyad-İmza)

UYARI :Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş,yakın,çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirket , başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

                                                                                                                                                        

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR