Gizlilik ve Güvenlik

YÜCEL BAHÇE MOB. SAN. VE TİC. A.Ş. 'ye ait olan BahceneAl.com e-ticaret satış sitesinde, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. YÜCEL BAHÇE MOB. SAN. VE TİC. A.Ş. BahceneAl.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece YÜCEL BAHÇE MOB. SAN. VE TİC. A.Ş. BahceneAl.com bünyesinde kullanılmaktadır. YÜCEL BAHÇE MOB. SAN. VE TİC. A.Ş. BahceneAl.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde YÜCEL BAHÇE MOB. SAN. VE TİC. A.Ş. BahceneAl.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin YÜCEL BAHÇE MOB. SAN. VE TİC. A.Ş. BahceneAl.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

            Kişisel verilerin korunması konusu, Yücel Bahçe Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(‘Şirket’) için büyük önem arz etmektedir. Şirket ile herhangi bir sebeple paylaşılan ve Şirket için gereklilik arz eden bilgiler/veriler titizlikle muhafaza edilmektedir. Bu bilgilerin/verilerin güvenliğini sağlamak için şirket bünyemizde gerekli bütün idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu nedenle Şirketimiz ile kişisel verilerinizin güvende olacağını bilerek işlemlerinizi rahatlık ile gerçekleştirmeniz ve  kişisel verilerinizin önemine olan bilinç ile kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel “şeffaflık” ilkesine sadık kalarak hazırlanan kurumsal Gizlilik Politikamızı siz değerli ilgililere sunmaktayız.

    Amacı

            Bugüne kadar Şirket olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. İlgili kanunlara uyum sağlayarak, kişisel verilerin korunması Şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirket içi tüm teknik ve idari tedbirler alınmış olup, devam eden süreçte de Şirket olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara da uymayı prensip olarak borç bilmekteyiz.

Kapsamı

            Şirketimize ilişkin Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer ilgili kişilerin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

            İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır.

            Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir. Söz konusu verileriniz;  Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi; Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi; Şirket ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi; Şirket ve ilgili her türlü sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi ve Şirket kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır. Yine Şirket,  Şirket Politikasını  ve Kişisel Verilere İlişkin Yönergesini, Kanunlara uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile, değiştirme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel İlkeler

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında ilgilinin talebi veya re’sen veriyi siler, yokeder, ya da anonimleştirir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları

            KVKK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            Belirtilen sebepler ile Şirketimiz bahse konu kişisel veri sahibinin hakları için Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni içerisinde belirtilen Başvuru Formunu hazırlamış olup; bahse konu formu doldurarak tarafımıza yazılı veya Kurul tarafından belirtilen şekillerde iletilmesi gerekmektedir.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

            İşbu ilke gereğince Şirket bünyesine ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

            Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında Şirket tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İşbu veriler “Kişisel Verileri Saklama, Aktarma, Silme Ve Anonimleştirme, Politikası” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir. 

Doğruluk Ve Veri Güncelliği

            Şirket bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine, beyan ettiği şekilde işlenir. Şirket, müşteriler, çalışanlar ya da Şirket ile temas kuran her türlü ilgili kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. İlgililerce beyan edilen veriler, doğru olarak kabul edilmektedir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri güncellenerek belirtilen süre ile kaydına devam edilir. Bahse konu veri güvenliği amacıyla gerekli önlemler Şirket tarafından alınmaktadır.

Gizlilik Ve Veri Güvenliği

            Şirketimiz kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermektedir. Bu nedenle herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. Kişisel verilere Şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ve Şirket hissedarları ulaşabilir. Şirket tarafından toplanan veya muhtelif yollardan ulaşan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

Çalışanlara Ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

            Özel nitelikli kişisel veri; Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini kapsamaktadır. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri almaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenmektedir.

Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler

            Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistiki verilerin tutulmasında, Şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, Şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz, Şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin Çalışanların Yararına İşlenmesi

            Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için, onay alınmadan Şirket tarafından işlenebilmektedir. Yine Şirket iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

Şirket İçi Telekomünikasyon, İnternet Ve İletişim

            İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına Şirket tarafından Şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. Şirket tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir.Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan, Şirket ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Diğer Hükümler

 • Müşteriler, muhtemel müşteriler, çalışanlar ve her türlü diğer ilgililer ile bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, bu kişilerin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.
 • Kişisel veriler ayrıca onay alınmadan ancak, veri işlemenin ilgili Kanunda açıkça belirtilmesi ve/veya Kanunda belirlenen bir hukuki yükümlülüğün ifa edilmesi amacıyla işlenebilir. İşlenen verilerin tür ve kapsamı Kanunen izin verilmiş olan veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlerine uygunluk esastır.
 • Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimiz, muhtemel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve her türlü diğer ilgilinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
 • Şirket, kişisel verilerin korunması konusunda iç ve dış gerekli olan denetimleri gerçekleştirmektedir.
 • Çalışanlara ait kişisel veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya Kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ayrıca onay alınmaksızın Şirket  tarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Çalışanların kişisel verileri şirketle-çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların onayı alınmaksızın işlenebilmektedir. Şirket her koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta her türlü tedbiri alacağını taahhüt etmektedir.
 • Şirket, Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri, Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
 • Reklam amaçlı gönderilen ve ‘E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’ ile ‘ Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe’ uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilmektedir. Reklamın gönderileceği kişiden bahse konu onay açık bir şekilde, yazılı olmakla birlikte fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır.
 • Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Şirket kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır. Bu bağlamda zararı en aza indirerek telafi eder. Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirket söz konusu hususu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için Şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR